raad van commissarissen

Visie op toezichthouden

De Raad van Commissarissen ziet toe op de algemene gang van zaken van epp GGZ.

De Raad  toetst of de doelstellingen (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit & veiligheid en financiën) worden behaald, welke activiteiten epp GGZ onderneemt en of de geldende wetten en regels worden nageleefd.

De Raad staat de Raad van Bestuur met advies terzijde bij strategische keuzes of inhoudelijke thema’s en evalueert jaarlijks het functioneren van de bestuurder.

In het reglement  zijn de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) Raad  beschreven. In de raad is de noodzakelijke kennis van uiteenlopende disciplines aanwezig:, financiële expertise, governance en wet- en regelgeving, ICT en (kwaliteit) van zorg.

De Raad van Commissarissen voelt zich primair verantwoordelijk voor het borgen van de belangen van de cliënten van epp GGZ en de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De zorg voor de continuïteit van de zorgverlening voor de cliënten is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Medewerkers zijn van wezenlijk belang voor goede zorgverlening. De Raad van Commissarissen voelt zich verantwoordelijkheid voor het borgen van goed sociaal beleid ten behoeve van de medewerkers.

Onze kernwaarden en uitgangspunten zijn hierbij;

De leden van de Raad van Commissarissen;

Dhr Ben de Valk, voorzitter

Mw. Annette Breurkens, lid

Mw. Margriet Lagerburg, lid