Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een onafhankelijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen EPP. De OR bestaat uit werknemers die namens alle medewerkers van EPP overleggen met de werkgever.

De raad bestaat in totaal uit 3 leden die respectievelijk vanuit het B- en S-Team Volwassenen, het Kind en Jeugd team en de Ondersteunende afdeling zitting hebben. Om de drie jaar vinden er algemene verkiezingen plaats. Een medewerker van EPP die langer dan negen maanden in dienst is, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

De ondernemingsraad wordt vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hij adviseert de raad van bestuur over beleid en doet dat vanuit het perspectief van medewerkers en met oog op hun collectieve belang. Daarnaast heeft de OR een beslissende stem in een aantal personeelsregelingen, zoals de werkkostenregeling, scholingsbeleid of verzuimbeleid. Een personeelsregeling kan niet worden ingevoerd als de OR daar niet mee instemt.

De medezeggenschap van de ondernemingsraad is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO GGZ. Hierin staat precies waar de OR invloed op kan uitoefenen. Afhankelijk van het onderwerp kan de OR advies of instemming geven.

Waarom een ondernemingsraad?

Naast het feit dat het wettelijk verplicht is om een OR te hebben, vinden we het binnen EPP vooral belangrijk dat de stem van de medewerkers wordt gehoord. Door de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, kunnen we een goede afstemming vinden tussen de belangen van de organisatie en die van medewerkers. De ondernemingsraad heeft iedere zes weken een overleg met de raad van bestuur over lopende zaken en de plannen en afspraken voor de korte termijn. Als een beleidswijziging directe gevolgen heeft voor een groep medewerkers, let de OR erop of zij hun inbreng hebben gehad en of zij betrokken zijn bij de evaluatie. Waar nodig haalt de OR informatie op bij de betrokken medewerkers.

De speerpunten

De belangrijkste speerpunten van de ondernemingsraad zijn:

Ieder jaar wordt er een jaarplan opgesteld en een jaarverslag gemaakt.

Ondernemingsraad