Privacy statement

De Ermelosche Psychologenpraktijk gevestigd te Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56443935, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe De Ermelosche Psychologenpraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Ermelosche Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van De Ermelosche Psychologenpraktijk;
 3. sollicitanten;
 4. alle overige personen die met De Ermelosche Psychologenpraktijk contact opnemen of van wie De Ermelosche Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

De Ermelosche Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene worden gemaakt en tijdelijk worden opgeslagen zoals video-of geluidsopnames tijdens sessies.
 1. Doeleinden verwerking

De Ermelosche Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond

De Ermelosche Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

De Ermelosche Psychologenpraktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Ermelosche Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerken. De Ermelosche Psychologenpraktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

De Ermelosche Psychologenpraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Ermelosche Psychologenpraktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

De Ermelosche Psychologenpraktijkgeeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt. De Ermelosche Psychologenpraktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

De Ermelosche Psychologenpraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Ermelosche Psychologenpraktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 1. Wijzigingen privacystatement

De Ermelosche Psychologenpraktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Ermelosche Psychologenpraktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Ermelosche Psychologenpraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Ermelosche Psychologenpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@ermeloschepsychologenpraktijk.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Ermelosche Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Ermelosche Psychologenpraktijk door een e-mailbericht te sturen naar info@ermeloschepsychologenpraktijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).