Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: epp GGZ
Hoofd postadres straat en huisnummer: de Kastanjeborg, Putterweg 7 A
Hoofd postadres postcode en plaats: 3851GA ERMELO
Website: www.eppggz.nl
KvK nummer: 62382535
AGB-code 1: 22221273

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Mw. R.M. Kuipers
E-mailadres: rkuipers@eppzorg.nl
Tweede e-mailadres: info@eppzorg.nl
Telefoonnummer: 0341-564910

3. Onze locaties vindt u hier
Link: http://www.eppggz.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Wij behandelen cliënten ambulant, de doelgroep varieert van licht tot zwaar. Dit doen we veelal middels individuele of systeem gesprekstherapie maar ook vaak in groepen. Waar mogelijk betrekken we belangrijke anderen vanuit het systeem bij de gesprekken. Soms zijn behandelingen kort, soms langer en intensiever, afhankelijk van de lijdensdruk en zorgzwaarte. Verder vullen we de gesprekstherapie regelmatig aan met vaktherapie. Ook vullen we aan met e-health van Therapieland en we mailen en (beeld)bellen of appen regelmatig met cliënten.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoform

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

5. Beschrijving professioneel netwerk:
epp GGZ is een ambulante GGZ-instelling gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische klachten, van licht tot zwaar. Zij werkt met enthousiaste en betrokken hulpverleners in een multidisciplinaire samenstelling. Er wordt op tijd op- en afgeschaald. Daarvoor werken wij samen met GGZCentraal en andere grote instellingen. Altijd in afstemming met huisartsen en/of POHGGZers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een efficient gebruik van ons behandelaanbod. Zodoende kunnen wij zoveel mogelijk mensen in nood zo snel mogelijk verder helpen. Waar kan betrekken we daar altijd belangrijke anderen uit de omgeving bij. We gaan uit van (landelijke) schaarste in het aanbod binnen de GGZ. Daarom voelen wij ons ook verantwoordelijk voor het doorgeven van kennis en het uitbreiden van onze disciplines bij epp, maar ook in het algemeen.
Wij dragen bij aan opleidingen voor psychologen en orthopedagogen, zoals de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding, in samenwerking met de RINOgroep in Utrecht. Maar ook voor vaktherapeuten en SPVen bieden wij (financiele) ruimte voor ontwikkeling. Verder hebben wij plaats voor stagiaires en jonge basispsychologen. Epp helpt hen graag om zich te ontwikkelen tot bevlogen therapeuten. meestal begint dat met een traject in de gedragstherapie, gevolgd door een EMDRopleiding. Daarnaast stimuleren wij behandelaars om systemisch te werken.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. epp GGZ heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
GZ psycholoog
de gespecialiseerde-ggz:
GZ psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Psychiater

6b. epp GGZ heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
GZ psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch Psycholoog
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
GZ psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
GZ psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
GZ psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
psychiater

7. Structurele samenwerkingspartners
epp GGZ werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met de volgende partners:

S.P.E.L. Harderwijk, Engelserf 35E, 3843BD Harderwijk, tel.0341-434589

Psychologenpraktijk Putten, Gezondheidscentrum Da Costa, Klaas Frisohof 20, 3881 SZ Putten, tel.0341-362521,
GGZ Centraal Veldwijk, Veldwijk 75, 3853LC Ermelo, tel.0341-566911
GGZ Centraal Fornhese, Horsterweg130, 3853 JE Ermelo, tel.0341-566267 Huisartsencoöperatie
Medicamus, WethouderJansenlaan 90, 3844DG Harderwijk, tel.0341-463646
RinoGroep, St. Jacobsstraat 12-14, 3511BS Utrecht, tel.030-2308400 Groen Hulpverlening,
Kerkdennen 60, 3851 BB Ermelo, tel. 0341-268938.
Vitaal GGZ, Nijkerk
PPHaastra, Oudewater

Daarnaast is er nog een samenwerkingsverband met drie solistisch werkende psychotherapeuten.

ll. Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk
epp GGZ geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.
Wij organiseren 4 keer per jaar een kwaliteitsoverleg waarin we intervisie voor de regiebehandelaars faciliteren. Soms nodigen we daarbij regiebehandelaars uit andere instellingen of vrijgevestigde praktijken uit.

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
epp GGZ ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Beleid van epp GGZ is dat van elke werknemer werkzaam bij epp GGZ:
– een werknemerdossier bestaat, waarin uittreksels van relevante documenten te vinden zijn, zoals copy diploma’s; BIG verklaring; verklaring van goed gedrag
– opleidingsbudget
– epp GGZ ziet toe op een klimaat waarin hulpverleners elkaar consulteren waar nodig. Daarnaast is het van belang dat collega’s elkaar durven te bevragen en kritiek kunnen geven en ontvangen.
– In de wekelijkse MDO’s worden casussen besproken onder leiding van een teamleider/regiebehandelaar, welke toeziet een goede kwaliteit van zorg en doelmatige zorg. Deze teamleider voert eens per jaar een functioneringsgesprek met alle leden van het team, waarin bij eventueel minder functioneren een traject wordt gestart van extra begeleiding door een ervaren collega, mogelijk advies externe supervisie, mogelijk advies van het volgen van extra scholing ten dienste van deskundigheidsbevordering.

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
– epp GGZ is een opleidingsinstituut en wordt derhalve regelmatig gevisiteerd door de RINOgroep in Utrecht, om te beoordelen of epp GGZ nog voldoet aan de voorwaarden voor de GZ-opleiding en de PT-opleiding.
-epp GGZ werkt evidence-based, volgens richtlijnen van het Trimbos instituut.
-In beleidsvergaderingen bespreken wij nieuwe ontwikkelingen, via referaten houden wij elkaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en scholen wij elkaar bij. Ook verwijzers en collega psychologen/ psychiaters zijn daarbij uitgenodigd en aanwezig.
-wet BIG: medewerkers zijn vanuit de beroepscode zelf verantwoordelijk en verplicht om op de hoogte te blijven van de zorgstandaarden. Niet BIG-geregistreerden werken onder
verantwoordelijkheid van supervisoren en werkbegeleiders die daarvoor bevoegd zijn en die wel BIGgeregistreerd zijn.
– MDO: zie punt 9a
– in het kwaliteitshandboek staat een beschrijving van de primaire processen. Een onderdeel hiervan is de bewaking van het werken volgens de geldende zorgstandaarden/richtlijnen. Het KS werkt met een PDCA cyclus om verbeteringen door te blijven voeren.
– epp GGZ vergoedt bijscholingen vanuit een opleidingsbudget, voor alle werknemers, tot 1500 euro per jaar, naar rato van het dienstverband.
– Alle behandelaren worden geacht lid te zijn van een beroepsvereniging. Kosten hiervoor zijn onderdeel van het opleidingsbudget

– Feedback vanuit de CQI: daar waar uit cliënt tevredenheidsonderzoek naar voren komt dat een behandelaar niet volgens de zorgstandaard werkt, wordt dit met de betreffende behandelaar besproken en worden er concrete afspraken gemaakt met periodieke evaluaties, hoe de behandelaar wel volgens de zorgstandaard gaat werken.
– Spiegelinfo uit SBG/BRaM: Informatie na benchmarking wordt meegenomen om onze werkwijze te verbeteren.
– epp GGZ vraagt actief feedback aan haar netwerkpartners, zoals verwijzers (huisarts, POH, CJG,
collega-praktijken). Mocht hieruit blijken dat behandelaren niet volgens de richtlijnen werken, dan wordt hiervoor een verbetertraject voorgesteld.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
– epp GGZ heeft een opleidingsbudget met als doel het stimuleren van het op peil houden/brengen van het deskundigheidsniveau.
– Wet BIG stelt behandelaren verplicht om blijvend te voldoen an de benodigde deskundigheid. Er is dus naast de verantwoordelijkheid vanuit de instelling om deskundigheidsbevordering te stimuleren en te borgen, ook een individuele beroepsverantwoordelijkheid, waar onze instelling de behandelaren op wijst.
– Via functioneringsgesprekken inventariseren wij opleidingswensen.
– Bij disfunctioneren worden afspraken gemaakt hoe de deskundigheid te verhogen.
– PIOGS en Psychotherapeuten in opleiding verzorgen jaarlijks minimaal eenmaal een referaat.
Daarnaast verzorgen andere behandelaren referaten zodat we elkaar blijven bijscholen en op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd engeborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Ja

10b. Binnen epp GGZ is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Eens per week vindt er, in het volwassenen circuit, een multidisciplinair overleg (MDO) plaats in drie verschillende teams. Hierbinnen wordt de voortgang van de behandeling besproken, (twijfels over) diagnoses, (twijfels over juiste) toewijzing van behandelaar en kan een van de conclusies zijn dat cliënt wordt doorverwezen naar een volgend of voorliggend echelon. De regiebehandelaar zorgt dat er van zijn/haar cliënt verslaglegging in het EPD terecht zal komen.

10c. epp GGZ hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wanneer een individuele therapeut al dan niet in overeenstemming met cliënt, het vermoeden heeft dat de behandeling van cliënt in een te “licht” danwel een te “zwaar” echelon plaatsvindt, met inachtneming van de zorgstandaard, is de procedure als volgt:
– regiebehandelaar bespreekt zijn twijfels met cliënt
– regiebehandelaar bespreekt zijn twijfels en de visie van cliënt met zijn collega’s in het MDO
– Het MDO formuleert in samenspraak met de regiebehandelaar een plan van aanpak voor het op- of afschalen naar aan volgend of voorliggend echelon
– regiebehandelaar bespreekt het plan van aanpak met cliënt. Bij overeenstemming wordt er in overleg met cliënt contact opgenomen met de verwijzer (huisarts). Wordt er geen overeenkomst bereikt met cliënt dan wordt dit in het MDO besproken en wordt vervolgbeleid bepaald.
– De verwijzer/huisarts krijgt het plan van aanpak voorgelegd.
Na diens overeenstemming:
– contact opnemen met voorliggend dan wel volgend echelon voor doorverwijzing.
– na overeenstemming met voorliggend dan wel volgend echelon, respectievelijk; afsluiten behandeling met de cliënt; verzorgen schriftelijke overdracht met voorliggend dan wel volgend echelon en afsluitingsbrief verwijzer.
10d. Binnen epp GGZ geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken
zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
ESCALATIEPROCEDURE
Bij epp GGZ wordt bij een ernstig verschil van mening over de te volgen behandeling, tussen behandelaars die bij eenzelfde zorgproces betrokken zijn, als volgt omgegaan:
– er is een escalatiefunctionaris benoemd, welke bij epp GGZ een klinisch psycholoog zal zijn.
– de escalatiefunctionaris is voor iedereen werkzaam bij epp GGZ bekend.
– de escalatiefunctionaris zal de betrokken behandelaren, indien gewenst op vertrouwelijke basis aanhoren.
-Er zal worden gestreefd naar een uiteindelijke overeenstemming tussen de behandelaren over de te volgen behandelwijze.
– Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, zal de escalatiefunctionaris beslissen welke
behandeling gevolgd dient te worden.
– Wanneer de escalatiefunctionaris inschat dat gebrek aan deskundigheid bij een van de behandelaars meespeelt in de onenigheid welke is ontstaan, zal worden nagedacht over een passend deskundigheidsbevorderend traject. dit zal worden afgestemd met de zorgbestuurder/ RvB.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: www.eppggz.nl/klachtenreglement

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: NIP en geschillencommissie
Contactgegevens: Telefoonnummer: 070 – 310 53 80
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: geschillencommissiezorg.nl

III. Het behandelproces- het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via
deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.eppggz.nl/wachttijden-en-kosten

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmeldingen komen via de huisarts binnen op het secretariaat zowel telefonisch als via schriftelijke verwijzingen. Deze worden gescreend door indicerende regiebehandelaars. Soms is andere zorg geindiceerd. Dan willen we spoedig clienten door – of terugverwijzen. Wanneer zorg bij epp GGZ geindiceerd is, wordt door het secretariaat de cliënt ingepland bij een daarvoor bevoegde behandelaar. De afspraak met de cliënt wordt door het secretariaat gemaakt en bevestigt middels een brief. De BGGZ intakes komen in de regel bij een GZ-psycholoog (in opleiding) terecht. De intakes in de SGGZ worden door de klinisch psycholoog, psychotherapeuten (in opleiding), psychiater of de GZ-psychologen (in opleiding) afgenomen. De regiebehandelaar draagt zorg voor documentatie van de verslaglegging in het EPD. Tussen intake en aanvang van de behandelaar is de regiebehandelaar het aanspreekpunt voor cliënt.

14b. Binnen epp GGZ wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
Wanneer client en/of de verwijzer, bij aanvang een voorkeur heeft voor een bepaalde regiebehandelaar, dan wordt daar waar mogelijk gehoor aan gegeven.
Zoals hierboven beschreven doen de klinische psychologen, psychotherapeuten of GZ-psychologen voor de SGGZ de indicerende oftewel screenende gesprekken na aanmelding. Daarna wordt de zorg toegewezen aan een geschikte regiebehandelaar, die de intake doet en in principe ook de behandeling doet, alleen of met collega’s.
In de SGGZ is de regiebehandelaar: klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of GZpsycholoog. In de BGGZ is de GZ-psycholoog regiebehandelaar. Als de behandelaar een
basispsycholoog (in opleiding tot GZ-psycholoog) is, dan is de werkbegeleider een bevoegd regiebehandelaar zowel in de BGGZ als SGGZ. BGGZ en SGGZ: De regiebehandelaar die de intake afneemt draagt zorg voor het stellen van de diagnose en stelt samen met client een voorlopig behandelplan op. De verschillende behandelmogelijkheden worden met client besproken, zodat client kan kiezen en meebeslissen over de behandeldoelen en -methodieken. In de SGGZ: De regiebehandelaar (wanneer deze geen psychiater of klinisch psycholoog is) is ertoe verplicht om de diagnose en het plan van aanpak te bespreken in het MDO. In de BGGZ: De regiebehandelaar is ervoor verantwoordelijk om de diagnose/behandelplan met een collega te bespreken wanneer de diagnostische vraag de eigen bekwaamheid overstijgt of wanneer de casus daar om andere reden om vraagt.
Verantwoordelijkheden regiebehandelaar zijn: contact met de cliënt, aanspreekpunt voor de cliënt, opstellen van een behandelplan met informed consent, zorgdragen voor een volledig dossier inclusief ROM-metingen, communicatie met derden.

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Tijdens de intake (en evt. vervolggesprekken) formuleren cliënt en de regiebehandelaar gezamenlijke behandeldoelen. Deze doelen worden samen met cliënt opgesteld en schriftelijk verwerkt in een behandelplan. Gedurende dit proces wordt cliënt op de hoogte gebracht van de overwegingen van de regiebehandelaar (en eventueel inzichten vanuit het MDO) voor het aanbevolen behandeplan en de cliënt wordt verteld over verschillende behandelingaanpakken die er zijn voor zijn/haar problematiek, zodat er sprake is van informed consent. Er vindt uitsluitend behandeling plaats nadat er overeenstemming is over het te volgen behandelplan. Rol van MDO is om diagnose of behandelplan aan te scherpen waar dat nodig wordt geacht. Het MDO is er mede voor verantwoordelijk om de juiste behandeling voor de klacht te vinden, om mismatch tussen client en behandelaar te voorkomen en om client te adviseren om naar een hoger of voorliggend echelon over gaan als d problematiek daarom vraagt.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De regiebehandelaar monitort het verloop van het eigen traject alsmede de diagnostiek en behandeling die gedaan wordt door mede-behandelaren, bijvoorbeeld psycho-diagnostisch
medewerker, vaktherapeuten, psychiater of systeemtherapeut. De regiebehandelaar fungeert gedurende het gehele traject, ook wanneer de cliënt tijdelijk bij een medebehandelaar in
behandeling is, als eerste aanspreekpunt voor cliënt.
Indien er meerdere betrokkenen zijn bij een cliënt (zoals derden en andere behandelaren), functioneert de regiebehandelaar als casemanager.
De regiebehandelaar is bevoegd om een medebehandelaar te adviseren en in uitzonderlijke situaties te overrulen.
Wanneer de medebehandelaar zich niet kan vinden in het beleid van de regiebehandelaar dan kan hij/zij zich uiteindelijk wenden tot de escalatiefunctionaris.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen epp GGZ als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Ieder half jaar en tenminste voor en na de behandeling wordt geëvalueerd. Het behandelplan kan dan eventueel worden bijgesteld, of de behandeling wordt afgesloten. Na afloop krijgen cliënten een klachtenlijst en een klanttevredenheidsvragenlijst voorgelegd.

16d. Binnen epp GGZ reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt
en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt
(toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Behandelingen worden op regelmatige basis geëvalueerd. Tenminste ieder half jaar (evt. gekoppeld
aan een ROM-meting), maar eerder indien de regiebehandelaar daar noodzaak toe ziet.
Er vinden ook evaluaties plaats na een afgeronde groepsbehandeling om het resultaat van de
groepsbehandeling/systeemtherapie/medicamenteus traject te bespreken en te kijken of een traject
voortgezet dient te worden.
Indien nodig wordt het behandelplan tussentijds bijgesteld.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen epp GGZ op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Aan het eind van iedere behandeling en/of behandeljaar krijgt de cliënt digitaal een klant tevredenheid vragenlijst (CQi) om in te vullen. Daarnaast wordt de behandeling mondeling
geëvalueerd.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Bij afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gesteld van het beloop van de behandeling en het resultaat daarvan. Indien nodig wordt de verwijzer ook voorzien van vervolgadvies.
Wanneer de cliënt doorverwezen wordt, zal dit met de verwijzer overlegd worden. Na overeenstemming zal er een overdrachtsrapportage geschreven worden met advies.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met informeren van derden zal dit niet gebeuren tenzij de cliënt een gevaar is voor zichzelf en/of anderen. 17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
In het geval van crisis kan de cliënt zich in samenspraak met de huisarts bij de crisisdienst melden. In het geval van een crisisgevoelige cliënt zal dit ook besproken worden met hem/haar in de laatste fase van de behandeling. In de acute crisisfase is het niet gebruikelijk dat cliënten zich weer bij epp GGZ melden, maar na deze eerste acute fase is dit in overleg met de crisisdienst, cliënt en verwijzer wel mogelijk. In het geval van een terugval is de cliënt in principe weer welkom bij epp GGZ, tenzij wij na afsluiting van het eerdere traject anders geadviseerd hebben.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van epp GGZ : Renske Kuipers
Plaats: Ermelo
Datum: 25-07-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.