Jaarplan 2021

Visie:

EPP gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden.

Wanneer om wat voor reden dan ook het niet lukt om op één of meerdere van deze gebieden goed te functioneren, wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis. Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden zal hier veel aandacht voor zijn. Dit wordt altijd in overleg met cliënten bepaald.

De nadruk ligt ook dan op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Enerzijds door verwerking van trauma’s, en anderzijds door anders te leren omgaan met nare herinneringen en alles wat daar aan doet denken.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de ambulante GGZ is het uitbreiden van het behandelaanbod met lichaamsgericht werk. Denk hierbij aan psychomotore therapie, dramatherapie en haptotherapie.

Missie:

EPP wil snel en dichtbij beschikbaar zijn voor cliënten in de GGZ die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt EPP zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie. EPP beschikt over een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

EPP wil in 2021 meer lichaamsgerichte behandelingen aan haar cliënten aanbieden binnen haar behandelaanbod.

In bredere zin wil EPP een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van zorg voor cliënten die in nood zijn. Daartoe onderzoekt EPP momenteel de mogelijkheden van het opzetten van dependances. Ook wil EPP met haar kennis en ervaring startende praktijken helpen bij het opstarten van nieuwe particuliere initiatieven.

EPP wil verder een prettige werkomgeving bieden waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun cliënten.Daarnaast is EPP een opleidingsinstituut voor de GZ-opleiding en de Psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

EPP verzorgt 4 keer per jaar een refereeravond waar onderwerpen worden besproken uit de praktijk. Dit kan gaan over diagnostiek of behandelingen. Deze avonden worden verzorgd door behandelaars van EPP, in samenwerking met deskundigen of wetenschappers uit het veld. Genodigden zijn in eerste instantie medewerkers van EPP, maar ook collega therapeuten en huisartsen zijn hierbij welkom.

EPP wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door EPP zelf wordt geboden. Verder wil EPP een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt EPP een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg, en eventueel een advies voor de toekomst.

EPP onderhoudt contacten in het sociale netwerk en blijft op de hoogte van ontwikkelingen bij collega- praktijken en -instellingen.

EPP biedt een polikliniek voor volwassenen, met een steeds groter wordend aanbod.

EPP biedt een polikliniek voor jeugdigen en streeft er naar om te voorzien in het schrijnende tekort aan jeugd-GGZ in de regio Noord-Veluwe.

Situatieschets

EPP is een ambitieuze praktijk die een grote kwaliteit van zorg biedt. De behandelaars zijn kritisch op zichzelf en elkaar en dagen elkaar uit. Zij werken graag samen binnen EPP, maar ook met ketenpartners. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de kind en jeugd praktijk, EPP Kind en Jeugd, zowel rondom behandelingen als rondom opleidingskwesties binnen de gehele EPP.

EPP heeft sinds 2009 een steeds grotere positie in de regio rondom Ermelo verkregen. Ondanks de groei van het aantal behandelaren, neemt de druk op de praktijk als gevolg van een toename in volume en complexiteit van de zorgbehoefte verder toe. EPP in hier voortdurend in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars om hiervoor adequate oplossingen voor te creëren.

S-team

Per jaar worden er ongeveer 500 cliënten geholpen in de specialistische GGZ.

Wat opvalt is dat veel cliënten al eerder een behandeltrajecten hebben doorlopen, hetzij klinisch of in deeltijd, veelal bij GGZ-Centraal. EPP heeft meer en meer te maken met chronische en recidiverende problematiek. Cliënten weten hun weg zelf naar EPP te vinden, maar ook huisartsen en zelfs de behandelaars van GGZ-Centraal zelf, zien EPP steeds vaker als alternatief voor de grote GGZ- instelling.

Om meer tegemoet te komen aan de diversiteit in problematiek, heeft steeds meer verschillende behandelaars aangetrokken. Zo beschikt zij naast psychologen en orthopedagogen ook over Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Verder heeft EPP een (extra) systeemtherapeut en PMT aan het behandelaanbod toegevoegd.

De verwachting is dat we met meer systeemtherapie en PMT meer variatie in ons behandelaanbod kunnen brengen, wat de efficiëntie van zowel de totale behandelingen als van de (schaarse) psychologen ten goede komt. Hierbij willen we natuurlijk niets afdoen aan de kwaliteit van zorg.

B-team

Ook het generalistische Basis team behandelt jaarlijks ongeveer 500 cliënten. Opvallend is dat ook hier de hulpvragen steeds zwaarder worden. Huisartsen verwijzen soms “zware” cliënten naar het B-team, met het doel een snellere toegang tot het S-team te verkrijgen. Wij verwijzen daarom steeds meer mensen naar ons S-team. Voor de cliënten is dat klantonvriendelijk omdat zij dan moeten van behandelaar moeten wisselen.

Vanwege het feit dat trajecten relatief kort zijn is er in het B-team een grote doorstroom van cliënten en hebben behandelaars vaak meerdere cliënten tegelijk in hun caseload, zeker naarmate er meer tijd tussen de afspraken zit. Dit maakt het werk zwaar.

EHealth wordt steeds vaker aan de face tot face gesprekken toegevoegd, deze vorm van “blended care” is door de situatie rondom Corona verder toegenomen.

Situatieschets EPP Kind en Jeugd

De behandelaars van EPP Kind en Jeugd werken graag samen binnen EPP, maar ook met scholen, het CJG en andere ketenpartners. Er is een vloeiende (nauwelijks merkbare) overgang van zorg voor kinderen die 18 jaar worden zodra de financiering verandert van gemeente naar zorgverzekeraar. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de volwassenpraktijk, zowel rondom behandelingen als rondom opleidingskwesties binnen de gehele EPP.

EPP Kind en Jeugd heeft sinds 2015 een steeds grotere positie binnen de regio rondom Ermelo ingenomen. Ook hier merkt EPP dat ondanks het feit dat er meer behandelaars zijn aangetrokken, het aantal aanmeldingen nog sterker toeneemt. Wachttijden van soms een halfjaar zijn niet uitzonderlijk. Jaarlijks behandelt EPP Kind & Jeugd ruim 200 kinderen.

De verwachting is dat we met systeemtherapie en PMT meer variatie in het behandelaanbod kunnen aanbrengen, wat de efficiëntie van zowel de totale behandelingen als van de (schaarse) psychologen ten goede komt. Hierbij willen we niets af doen aan de kwaliteit van zorg, die wij hoog in het vaandel hebben.

EPP Kind en Jeugd wil haar kennis delen en doorgeven aan nieuwe collega’s en doet dit door opleidingsplaatsen aan te bieden voor GZ-psychologen in opleiding en vanaf volgend jaar ook voor een psychotherapeut in opleiding.

Landelijke situatieschets

Doelen voor 2021: